งานเสวนาเรื่อง Digital Economy & Big Data

การจัดเสวนา เรื่อง Digital Economy & Big Data (เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่)  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรได้แก่ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ NECTEC ดร. ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร G-ABLE CO., LTD. และ ดำเนินรายการโดย ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

งานเสวนาเรื่อง เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) กับสังคมไทย

งานเสวนาเรื่อง เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) กับสังคมไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง meeting room 1 – 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“คุยกันฉันท์มิตร วิทย์เพื่อสังคม”


“คุยกันฉันท์มิตร วิทย์เพื่อสังคม”
 เนื่องในโอกาสงานครบ 6 รอบของ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรได้แก่ ศ. ดร. สุภางค์ จันทวานิช ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน และดำเนินรายการโดย ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์