เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) กับสังคมไทย

การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) กับสังคมไทย” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง meeting room ๑ – ๒  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

“คุยกันฉันท์มิตร วิทย์เพื่อสังคม”


“คุยกันฉันท์มิตร วิทย์เพื่อสังคม”
 เนื่องในโอกาสงานครบ 6 รอบของ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรได้แก่ ศ. ดร. สุภางค์ จันทวานิช ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน และ ดำเนินรายการโดย ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นวิทยากร