ผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท.

          ตามที่มีกำหนดการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) วาระที่ 1 ของ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. ใหม่ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน           บัดนี้กระบวนการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. คือ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2           โดย บวท. ได้มีการประกาศผลการสรรหาฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน …

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2560 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมภายในงานประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระเบียบวาระที่ 2: ผลการดำเนินในรอบปี 2560 – 2561 ระเบียบวาระที่ 3: รับรองงบการเงินและเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ระเบียบวาระที่ 4: รายงานผลการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก ระเบียบวาระที่ 5: รายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. บรรยากาศภายในงาน  

งานเสวนาเรื่อง “150th Anniversary King of Siam’s Eclipse”

งานเสวนาเรื่อง 150th Anniversary King of Siam’s Eclipse ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร หลักการและเหตุผล เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ บ้านหว้ากอ ต. คลองวาฬ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าก่อนสองปี และได้เสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดปรากฎการณ์ด้วยพระองค์เองพร้อมกับคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์จากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ ซึ่งในครั้งนั้นได้เกิดสุริยุปราคาตามการคำนวณของพระองค์อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดยดวงอาทิตย์ได้ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงอยู่นานถึง 6 นาที 46 วินาที ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สยามและแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน …

PR News!! The 18th Science Council of Asia Conference

the 18th Science Council of Asia Conference Theme: “Role of Science for Society: Strategies towards SDGs in Asia ” Date: 5-7 December 2018 Place: SCJ (7-22-34 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8555, Japan) Organizer: SCJ Important dates: 17th July 2018                     Abstract and registration form submission due 31st August 2018                Notification of the acceptance result of …

5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018)

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ สมาชิกสามัญ บวท. ได้เป็นตัวแทนของ บวท. ในการนำเสนอและร่วมประชุม 5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ UNCC อาคารสหประชาชาติ ในหัวข้อ “Empowering scientists in the Asia-Pacific region to support the SDGs”    

PR News!! World Social Science Forum 2018 (WSSF2018)

  World Social Science Forum 2018 (WSSF2018) The series of World Social Science Forum (WSSF) is one of the ISSC’s flagship activities and the three Forums convened in the past nine years have achieved a great success, making this series highly prestigious and influential. The forth Forum (WSSF2018) will take place in September 2018 in …

งานเสวนาเรื่อง Aging well in Thailand 4.0

งานเสวนาเรื่อง Aging well in Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้อง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลของสหประชาชาติปัจจุบันประชากรโลกผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 1 ใน 8 ของประชากรหรือเทียบเท่าร้อยละ 13 อีกทั้งยังเกิดปรากฎการณ์ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นคือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2010 – 2015) ประชากรโลกมีอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.7 ปี ทำให้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 70.8 ปี และเมื่อพิจารณาสถิติประชากรของประเทศไทยพบว่ามีกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอยู่ถึงร้อยละ 17 และในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.4 ปี ทำให้มีอายุเฉลี่ยที่ …

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE)

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE) 20 – 23 November 2017 KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, Thailand The International Symposium on Frontiers of Science, Technology and Engineering (ISFSTE) brings together through 2-1/2 day meetings a select group of emerging engineering leaders from industry, academe, and government labs to …

หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำหนังสือ วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ  เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่าและการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ ประสบการณ์หลากหลายในเล่มจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้การได้จริง หาซื้อได้แล้วที่ >> ร้านหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Click) เพียง 250 บาทเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> E-mail: [email protected] Tel: 02278 8200 ต่อ 8322 หรือ 081846 2556