งานเสวนาเรื่อง Digital Economy & Big Data

การจัดเสวนา เรื่อง Digital Economy & Big Data (เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่)  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรได้แก่ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ NECTEC ดร. ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร G-ABLE CO., LTD. และ ดำเนินรายการโดย ดร. ภูมิ ภูมิรัตน