ผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท.

          ตามที่มีกำหนดการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) วาระที่ 1 ของ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. ใหม่ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน           บัดนี้กระบวนการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. คือ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2           โดย บวท. ได้มีการประกาศผลการสรรหาฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน …

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2560 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำหนังสือ วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ  เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่าและการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ ประสบการณ์หลากหลายในเล่มจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้การได้จริง หาซื้อได้แล้วที่ >> ร้านหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Click) เพียง 250 บาทเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> E-mail: [email protected] Tel: 02278 8200 ต่อ 8322 หรือ 081846 2556

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2559 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ!! ผลการตัดสินตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ คุณดลภาคย์ นิ่มแก้ว ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งตราสัญลักษณ์และความหมายที่ชนะการประกวดดังรายละเอียดด้านล่าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี บวท.