UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences

The UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences was created to foster scientific progress, science popularization and international cooperation in the basic sciences. It also commemorates the remarkable scientific heritage of D. I. Mendeleev, father of the Periodic Table, who’s work played a fundamental role in the future of chemistry, physics, biology, astronomy and …

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย

การประชุมสัมมนา “The Future of Transportation Systems”

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้รถยนต์ที่หลากหลาย เช่น รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนายานพาหนะที่ใช้พลังงานที่ไม่ได้มาจากฟอสซิล คือ ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดน้อยลงไปทุกวัน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนายานพาหนะที่หลากหลาย และการใช้พลังงานขับเคลื่อนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่น่าทำความเข้าใจและจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนา “Future Transportation System” เพื่อให้ทราบถึงระดับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและยานพาหนะที่ใช้ในระบบการเดินทางและขนส่งในปัจจุบันและแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านนี้ในอนาคตอีกทั้งนโยบายการสนับสนุนระบบการขนส่งของภาครัฐ สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีของการผลิตลังงาน การพัฒนายานพาหนะ และระบบการขนส่งของประเทศ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/xQa2KCLqo6bTw14C8 ภาพงานสัมมนา

Floods in Asia: 2nd Annual Ramanathan Climate Conversation

The U.S. National Academies invites you to a discussion about how to reduce the impact of climate-worsened floods in Asia. As seas rise and rain becomes more intense, flooding is becoming an even more serious challenge around the world, including in Asia, where Pakistan, India, China, Indonesia and other countries have all experienced intense floods …

Call for applications of the AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy

The American Association for the Advancement of Science (AAAS), Washington, DC, USA, and The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries (TWAS), Trieste, Italy, are seeking candidates for the AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy to be held from 19 June to 23 June 2023 in person in Trieste, Italy. The …

งานเสวนา บวท. เรื่อง “มองหลากมุม จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”

หลักการและเหตุผล จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งทางออนไลน์และสื่อมวลกระแสหลัก ทำให้เกิดความเป็นห่วงและกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในสังคมถึงประเด็นจริยธรรมของผู้ทำงานวิจัยในการเผยแพร่ผลงาน สร้างความสงสัยและความไม่ไว้วางใจกับการดำเนินการวิจัยทั้งกระบวนการ  ซึ่งจากมุมมองของประชาคมวิจัยมีคำถามที่เชื่อมโยงถึงจริยธรรมที่พึงมีของผู้วิจัย แรงกดดันจากระบบการวัดผล/การจัดลำดับหน่วยงานที่อาจนำไปสู่การเร่งผลิตผลงาน แรงจูงใจในการสร้างผลงานที่มาทั้งจากผู้วิจัยและปัจจัยภายนอก และความพร้อมของของหน่วยงานการศึกษาและวิจัยในการเฝ้าระวังประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ จึงจัดให้มีงานเสวนา บวท. เรื่อง “มองหลากมุม จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทาง zoom meeting เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องจริยธรรมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานจากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งจากกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย นักวิจัยผู้มีประสบการณ์ตีพิมพ์มามาก และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มดำเนินงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวคิดในการพัฒนากระบวนการที่ดี ต่อประชาคมผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นที่สนใจในวงกว้างต่อประชาชนทั่วไป ท่านสามารถชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hklKmW91TQw ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อรับข่าวงานเสวนา บวท. ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjp42Gq8lISGURYOj-UBHR6lGIGhu3GEGzPaOs8AQZqr6iOw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Impact of climate change on food systems – side event at the FAO Science & Innovation Forum on 13 October, 2-4 PM CEST

A recent systems-based approach to tackling climate change and health issues, from the global InterAcademy Partnership and its regional academy networks, examined how science can guide innovation, policy and practice for climate mitigation and adaptation. Among adverse climate change effects are those mediated by multiple impacts on food production and, consequently, on health and livelihoods. …

Grant opportunity from the U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

The U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine is releasing a small grant opportunity to scientists from Southeast Asia who are affiliated with regional and national scientific networks to counter misinformation in biology, medicine, and public health. More information about the small grant opportunity is available on the grant application page. This grant opportunity builds …

ขอแสดงความอาลัย

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ นพ. อารี วัลยะเสวี ประธานมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545