การเข้าร่วมงาน The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians 2016

บวท. ได้เสนอ นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ เข้าร่วม The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians 2016 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ภายใต้การสนับสนุนจาก The Inter-academy Medical Panel (IAMP) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมงาน STS forum Science and Technology in Society forum 2016

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นตัวแทน บวท. ในการเข้าร่วมงาน STS forum Science and Technology in Society forum 2016 ที่จัดขึ้นโดย Science Council of Japan เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2559 ณ เมืองโตเกียว ญี่ปุ่น

การลงนามความร่วมมือกับ The New York Academy of Sciences

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ เป็นตัวแทน บวท. ในการลงนามความร่วมมือกับ The New York Academy of Sciences ในการสนับสนุน STEM Education ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมนักเรียนมัธยมให้เข้าถึงโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ STEM ผ่านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการ The Thai Chapter of The Global STEM Alliance เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานฑูตอเมริกา กรุงเทพฯ  

การเข้าร่วมประชุม The 6th Meeting of the Network of 
ASEAN Science และ The 8th General Assembly of Academy of Sciences Malaysia (ASM)

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ เป็นตัวแทน บวท. เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of the Network of ASEAN Science Academies (NetASA) & The 8th General Assembly of Academy of Sciences และร่วมเสวนาในหัวข้อ The Role of Academies in Globalized WorldMalaysia (ASM)  เพื่อร่วมมือกับ Academy of Sciences ของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ASEAN ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

การเข้าร่วมงาน The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians 2015

พญ. ภัทรวลัย ตลึงจิตร เป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก บวท. เพื่อเข้าร่วม The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians ที่จัดขึ้นโดย The Inter-academy Medical Panel (IAMP) เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   ภายใต้การสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล