งานเสวนาเรื่อง Aging well in Thailand 4.0

งานเสวนาเรื่อง Aging well in Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้อง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลของสหประชาชาติปัจจุบันประชากรโลกผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 1 ใน 8 ของประชากรหรือเทียบเท่าร้อยละ 13 อีกทั้งยังเกิดปรากฎการณ์ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นคือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2010 – 2015) ประชากรโลกมีอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.7 ปี ทำให้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 70.8 ปี และเมื่อพิจารณาสถิติประชากรของประเทศไทยพบว่ามีกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอยู่ถึงร้อยละ 17 และในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.4 ปี ทำให้มีอายุเฉลี่ยที่ …

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE)

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE) 20 – 23 November 2017 KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, Thailand The International Symposium on Frontiers of Science, Technology and Engineering (ISFSTE) brings together through 2-1/2 day meetings a select group of emerging engineering leaders from industry, academe, and government labs to …

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย รายงานกิจกรรมของ บวท. ในปีที่ผ่านมา การต้อนรับสมาชิก บวท. ท่านใหม่ การประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ บวท. บรรยากาศภายในงาน

Thai Sustainable Development perspective on Food Loss and Waste

งานเสวนาเรื่อง “Thai Sustainable Development perspective on Food Loss and Waste” วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระยะเวลา 2560 – 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ องค์การสหประชาชาติ(United Nations: UN) ได้กำหนดขึ้น ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน และ UN ได้ประกาศ SDGs ในปี …

“FinTech : เทคโนโลยีทางการเงินที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมตัวพร้อมรับ”

นวัตกรรมและ Disruptive Technology ที่กำลังพุ่งไปข้ำงหน้ำด้วยควำมเร็วสูงได้ส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ในทั่วทุกมุมโลก นวัตกรรมหนึ่งที่สร้ำงแรงสั่นสะเทือนและส่งผลกระทบต่อกำรทำธุรกิจทั่วโลกในวงกว้ำง คือ นวัตกรรมหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่ำ “Fintech” ที่ได้สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีเพื่อให้บริกำรทำงกำรเงินจนเกิดเป็นกระแส Startup ไปทั่วโลก นวัตกรรม “FinTech” และ “FinTech Startup” กำลังทำให้ธุรกิจกำรเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทั้งระบบกำรชำระเงินและการหักเงิน (Payment/Settlement) ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาที่ทำให้ธุรกรรมต่างๆ สะดวกและเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกสถาบันการเงิน ทุกธนาคาร ทุกโบรกเกอร์ ทุกกองทุน สามารถวางแผนทำการเงินโดยใช้แอพลิเคชั่นที่ช่วยวางแผนการลงทุน มีบริการ Mobile POS ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องรูดบัตรเครดิต ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ทำให้ไม่ต้องพึ่งตัวบุคคลและไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ FinTech ยังกำลังก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ “Open Architecture” ซึ่งเป็นการให้บริการทางการเงินเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยไม่มีข้อจำกัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันทางการเงินอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถึงกับทำให้ธนาคารต่างประเทศหลายแห่งต้องหายไปโดย Transform ตนเองเป็น FinTech การตื่นตัวตอบรับต่อ FinTech ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นได้จากผลประเมินของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่แสดงว่าในช่วงปี 2559-2560 ธุรกิจให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ หรือ FinTech เป็นกลุ่ม …

The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians 2015

บวท. ได้เสนอ พญ. ภัทรวลัย ตลึงจิตร เข้าร่วม The Leadership Training Programme & Network for Young Physicians ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี  ภายใต้การสนับสนุนจาก The Inter-academy Medical Panel (IAMP) และมหาวิทยาลัยมหิดล

MOU with The New York Academy of Sciences

บวท. ลงนามความร่วมมือกับ The New York Academy of Sciences ในการสนับสนุน STEM Education ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมนักเรียนมัธยมให้เข้าถึงโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ STEM ผ่านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้เป็นตัวแทนในงานเปิดตัวโครงการ The Thai Chapter of The Global STEM Alliance เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานฑูตอเมริกา กรุงเทพ

Food and Nutrition Security and Agriculture

The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA),  The Inter-Academy Partnership (IAP) และ The German National Academy of Sciences Leopoldina ร่วมกันดำเนินการโครงการ Food and Nutrition Security and Agriculture โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางนโยบาย และข้อเสนอเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้รับเชิญเป็นเป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและอาหาร

The 6th Meeting of the Network of 
ASEAN Science

บวท. เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of the Network of ASEAN Science Academies (NetASA)  และ The 8th General Assembly of Academy of Sciences Malaysia (ASM)  รวมทั้งการเปิดตัว NetASA อย่างเป็นทางการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับ Academy of Sciences ของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ASEAN และ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ The Role of Academies in …

Digital Economy & Big Data

การจัดเสวนาเรื่อง Digital Economy & Big Data (เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรได้แก่ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ NECTEC ดร. ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร G-ABLE CO., LTD. และ ดำเนินรายการโดย ดร. ภูมิ ภูมิรัตน