การเข้าร่วมงาน The 3rd International Network for Government Science Advice (INGSA) conference

ดร. วิรัลดา ภูตะคาม เป็นตัวแทน บวท. ในการเข้าร่วมงาน The 3rd International Network for Government Science Advice (INGSA) conference เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ Profiles of Women Scientists in Asia

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ และ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ (Senior scientist)              (Early career scientist) ได้รับการเสนอชื่อจาก บวท. เพื่อเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงที่สามารถเป็นแบบอย่าง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่และมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย และดำเนินการด้าน STEM เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ Profiles of Women Scientists in Asia ที่จัดขึ้นโดย The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA)

การเข้าร่วม The Steering Committee ในหัวข้อ “Respect and Dialogue” & งาน The World Health Summit

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นตัวแทน บวท. ในการเข้าร่วมงานประชุม The Steering Committee ในหัวข้อ “Respect and Dialogue” & งาน The World Health Summit  ที่จัดขึ้นโดย The InterAcademy Partnership (IAP) เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

การเข้าร่วมงาน The 8th IAP for Health Young Physician Leaders (YPL) Programme

ดร.นพ. ณัฐพล ภาณุพินธุ เป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิก บวท. เพื่อเข้าร่วม The 8th IAP for Health Young Physician Leaders (YPL) Programme ที่จัดขึ้นโดย The InterAcademy Partnership (IAP) เมื่อวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   ภายใต้การสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

การเป็นวิทยากรในกิจกรรม AASSA – FEB RAS International Workshop on “Climate change adaptation and mitigation: sustainable agriculture and health security”

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ เป็นตัวแทนของ บวท. ในการเป็นวิทยากรในเรื่อง The AASSA’s FNSA report ในกิจกรรม AASSA – FEB RAS International Workshop on “Climate change adaptation and mitigation: sustainable agriculture and health security” ที่จัดขึ้นโดย The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA) เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ณ บิโรบิดซาน ประเทศรัสเซีย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมภายในงานประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระเบียบวาระที่ 2: ผลการดำเนินในรอบปี 2560 – 2561 ระเบียบวาระที่ 3: รับรองงบการเงินและเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ระเบียบวาระที่ 4: รายงานผลการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก ระเบียบวาระที่ 5: รายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. บรรยากาศภายในงาน

การเป็นวิทยากรในกิจกรรม SHARE (Science, Agriculture, Health, Environment & Risk) Communication: The Importance of Media to Engage Research & Development with Public Understanding

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ เป็นตัวแทนของ บวท. ในการเป็นวิทยากรในเรื่อง The AASSA’s FNSA report in the AASSA regional workshop ในกิจกรรม SHARE (Science, Agriculture, Health, Environment & Risk) Communication: The Importance of Media to Engage Research & Development with Public Understanding ที่จัดขึ้นโดย The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA) เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

การจัดทำรายงานเรื่อง Opportunities and challenges for research on food and nutrition security and agriculture in Asia

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ เป็นตัวแทน บวท. และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและอาหาร ในการเข้าร่วมการจัดทำรายงานภายใต้หัวข้อเรื่อง Opportunities and challenges for research on food and nutrition security and agriculture in Asia ที่จัดขึ้นโดย InterAcademy Partnership (IAP) และ Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA)

การเข้าร่วมงานประชุม 5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018)

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ เป็นตัวแทน บวท. ในการเข้าร่วมประชุม 5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018) และนำเสนอในหัวข้อ “Empowering scientists in the Asia-Pacific region to support the SDGs” ที่จัดขึ้นโดยThe United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ UNCC อาคารสหประชาชาติ

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย รายงานกิจกรรมของ บวท. ในปีที่ผ่านมา การต้อนรับสมาชิก บวท. ท่านใหม่ การประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ บวท. บรรยากาศภายในงาน