home Seminars งานเสวนาเรื่อง FinTech : เทคโนโลยีทางการเงินที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมตัวพร้อมรับ

งานเสวนาเรื่อง FinTech : เทคโนโลยีทางการเงินที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมตัวพร้อมรับ

นวัตกรรมและ Disruptive Technology ที่กำลังพุ่งไปข้ำงหน้ำด้วยควำมเร็วสูงได้ส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ในทั่วทุกมุมโลก นวัตกรรมหนึ่งที่สร้ำงแรงสั่นสะเทือนและส่งผลกระทบต่อกำรทำธุรกิจทั่วโลกในวงกว้ำง คือ นวัตกรรมหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่ำ “Fintech” ที่ได้สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีเพื่อให้บริกำรทำงกำรเงินจนเกิดเป็นกระแส Startup ไปทั่วโลก

นวัตกรรม “FinTech” และ “FinTech Startup” กำลังทำให้ธุรกิจกำรเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทั้งระบบกำรชำระเงินและการหักเงิน (Payment/Settlement) ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาที่ทำให้ธุรกรรมต่างๆ สะดวกและเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกสถาบันการเงิน ทุกธนาคาร ทุกโบรกเกอร์ ทุกกองทุน สามารถวางแผนทำการเงินโดยใช้แอพลิเคชั่นที่ช่วยวางแผนการลงทุน มีบริการ Mobile POS ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องรูดบัตรเครดิต ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ทำให้ไม่ต้องพึ่งตัวบุคคลและไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ FinTech ยังกำลังก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ำ “Open Architecture” ซึ่งเป็นการให้บริการทางการเงินเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยไม่มีข้อจำกัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันทางการเงินอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถึงกับทำให้ธนาคารต่างประเทศหลายแห่งต้องหายไปโดย Transform ตนเองเป็น FinTech

การตื่นตัวตอบรับต่อ FinTech ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นได้จากผลประเมินของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่แสดงว่าในช่วงปี 2559-2560 ธุรกิจให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ หรือ FinTech เป็นกลุ่ม Startup ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนธุรกิจสูงเป็นอันดับสอง (รองจากกลุ่ม Startup ด้าน Lifestyle) โดยได้เงินทุนสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัพเกือบหนึ่งในสี่ของเงินลงทุนรวมประมาณ 8,500 ล้านบาท ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน กระทั่งนิตยสาร Forbes Thailand ต้องตอบรับความตื่นตัวด้าน Fintech โดยนำผลการจัดอันดับธุรกิจ FinTech ขึ้นปกในเดือนตุลาคมปีนี้

ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ FinTech มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรมต่างๆ สร้างความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย อาทิ การผลักดันให้มีศูนย์ทดสอบ และพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ (National FinTech Sandbox: NFS) ทำงาน ร่วมกับ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มพื้นที่ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรวมตัวกันเพื่อเจรจาหาทางแก้ไขอุปสรรคทางกฏหมายกับภาครัฐอย่างเข้มข้น

แม้ว่านวัตกรรม “FinTech” จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายและการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะที่เรียกได้ว่า “Anywhere-Anytime-Any devices” แต่ในขณะเดียวกันนั้นยังมีคำถำมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการทำธุรกรรมเกิดขึ้นมากมายตามที่ปรากฏมีข่าวของผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการใช้บริการทางการเงินผ่านนวัตกรรม FinTech เช่นกัน

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับ Financial Technology หรือ FinTech เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญ ความเสี่ยง และผลกระทบของ FinTech ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการพัฒนาธุรกิจ FinTech ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

กำหนดการเสวนา
เรื่อง “FinTech : เทคโนโลยีทางการเงินที่ทุกคนต้องรู้และเตรียมตัวพร้อมรับ”
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

เวลากิจกรรม
9.00 – 9.30 น.ลงทะเบียน
9.30 – 9.40 น.กล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ประธานคณะกรรมกำรบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
9.40 – 10.25 น.Digital Disruption ของเศรษฐกิจไทย
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยและประธาน KASIKORN Business Technology Group
10.25 – 11.30 น.งานเสวนา
เรื่อง “FinTech กับคนไทยยุคดิจิทัลและเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมรับเทคโนโลยี”
: คุณเจษฎา สุขทิศ
เลขาธิการชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือ FinTech ที่ประเทศไทยต้องมี”
: ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสำร
11.30 – 12.00 น.ถาม-ตอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หนังสือนำส่ง(ทุกท่าน)
หลักการเหตุผลและกำหนดการงานเสวนา
FinTech กับคนไทยยุคดิจิตอล (เอกสารประกอบการบรรยาย คุณเจษฎา)
FinTech กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย (เอกสารประกอบการบรรยาย คุณธีรนันท์)

รูปภาพบรรยากาศงานเสวนา