home News หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง:
ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำหนังสือ วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ  เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่าและการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ ประสบการณ์หลากหลายในเล่มจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้การได้จริง

หาซื้อได้แล้วที่ >>
ร้านหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Click)
เพียง 250 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>
E-mail: [email protected]
Tel: 02278 8200 ต่อ 8322 หรือ 081846 2556