home News รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2560
ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้

โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น.
ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร