home News ผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท.

ผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท.

          ตามที่มีกำหนดการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
วาระที่ 1 ของ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. ใหม่ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน

          บัดนี้กระบวนการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. คือ
รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2

          โดย บวท. ได้มีการประกาศผลการสรรหาฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น.
ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร