home Seminars งานเสวนา บวท. เรื่อง “มองหลากมุม จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”

งานเสวนา บวท. เรื่อง “มองหลากมุม จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งทางออนไลน์และสื่อมวลกระแสหลัก ทำให้เกิดความเป็นห่วงและกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในสังคมถึงประเด็นจริยธรรมของผู้ทำงานวิจัยในการเผยแพร่ผลงาน สร้างความสงสัยและความไม่ไว้วางใจกับการดำเนินการวิจัยทั้งกระบวนการ  ซึ่งจากมุมมองของประชาคมวิจัยมีคำถามที่เชื่อมโยงถึงจริยธรรมที่พึงมีของผู้วิจัย แรงกดดันจากระบบการวัดผล/การจัดลำดับหน่วยงานที่อาจนำไปสู่การเร่งผลิตผลงาน แรงจูงใจในการสร้างผลงานที่มาทั้งจากผู้วิจัยและปัจจัยภายนอก และความพร้อมของของหน่วยงานการศึกษาและวิจัยในการเฝ้าระวังประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ จึงจัดให้มีงานเสวนา บวท. เรื่อง “มองหลากมุม จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทาง zoom meeting

เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องจริยธรรมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานจากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งจากกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย นักวิจัยผู้มีประสบการณ์ตีพิมพ์มามาก และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มดำเนินงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวคิดในการพัฒนากระบวนการที่ดี ต่อประชาคมผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นที่สนใจในวงกว้างต่อประชาชนทั่วไป

ท่านสามารถเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2906320477