home News ขอแสดงความอาลัย

ขอแสดงความอาลัย

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ นพ. อารี วัลยะเสวี

ประธานมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545