home กิจกรรม การเข้าร่วมงาน The 3rd International Network for Government Science Advice (INGSA) conference

การเข้าร่วมงาน The 3rd International Network for Government Science Advice (INGSA) conference

ดร. วิรัลดา ภูตะคาม

เป็นตัวแทน บวท. ในการเข้าร่วมงาน

The 3rd International Network for Government Science Advice (INGSA) conference

เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้การสนับสนุนโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ