home Seminars งานประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Science Technology and Innovation for Sustainable Consumption and Production or STI for SCP)

งานประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Science Technology and Innovation for Sustainable Consumption and Production or STI for SCP)

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15

หัวข้อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
(Science Technology and Innovation for Sustainable Consumption and Production or STI for SCP)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง CC404 อาคาร Convention Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บทคัดย่อ
          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปี ค.ศ.2016-2030 เป็นเป้าหมายการพัฒนาต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ปี ค.ศ.2000-2015 ซึ่งขยายกรอบให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่ MDGs ไม่ได้กล่าวถึง อาทิ ความเหลื่อมล้ำของสังคม การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ และกว่า 230 ตัวชี้วัด ครอบคลุมภารกิจ 5P ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (people) โลก (planet) ความเจริญก้าวหน้า (prosperity) สันติภาพ (peace) และ
ความร่วมมือ (partnership) เพื่อผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน SDGs ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ SDG12 ที่มีเป้าหมายหลักคือ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production : SCP) ให้เกิดขึ นในประเทศ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้าน SCP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนงานด้าน SDGs และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากร รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและการรายงานผลในภาพรวมของประเทศได้ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาดำเนินการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ก้าวทันโลก โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาประเทศ
          การจัดงานในครั้งนี แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก โดยภาคเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ของนานาชาติและประเทศไทย สำหรับภาคบ่ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผู้สนใจ รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะภาคเช้า หรือเฉพาะภาคบ่าย ก็ได้

จัดโดย

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  • เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (ThaiSCPnet)
  • สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT)
  • บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TAST)

เอกสารงานประชุม
บทคัดย่อและร่างกำหนดการ (ภาษาไทย)
Tentative Agenda (English version)
Poster

เอกสารประกอบการประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Click here!!)

สอบถามข้อมูล
โทร. 02-177-6472