การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมภายในงานประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระเบียบวาระที่ 2: ผลการดำเนินในรอบปี 2560 – 2561 ระเบียบวาระที่ 3: รับรองงบการเงินและเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ระเบียบวาระที่ 4: รายงานผลการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก ระเบียบวาระที่ 5: รายงานผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. บรรยากาศภายในงาน  

งานเสวนาเรื่อง “150th Anniversary King of Siam’s Eclipse”

งานเสวนาเรื่อง 150th Anniversary King of Siam’s Eclipse ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร หลักการและเหตุผล เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ บ้านหว้ากอ ต. คลองวาฬ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าก่อนสองปี และได้เสด็จไปทอดพระเนตรการเกิดปรากฎการณ์ด้วยพระองค์เองพร้อมกับคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์จากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ ซึ่งในครั้งนั้นได้เกิดสุริยุปราคาตามการคำนวณของพระองค์อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดยดวงอาทิตย์ได้ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงอยู่นานถึง 6 นาที 46 วินาที ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สยามและแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน …

5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018)

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ สมาชิกสามัญ บวท. ได้เป็นตัวแทนของ บวท. ในการนำเสนอและร่วมประชุม 5th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD 2018) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ UNCC อาคารสหประชาชาติ ในหัวข้อ “Empowering scientists in the Asia-Pacific region to support the SDGs”    

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE)

International Symposium on Frontier of Science, Technology and Engineering (FOSTE) 20 – 23 November 2017 KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, Thailand The International Symposium on Frontiers of Science, Technology and Engineering (ISFSTE) brings together through 2-1/2 day meetings a select group of emerging engineering leaders from industry, academe, and government labs to …