ผลการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท.

          ตามที่มีกำหนดการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) วาระที่ 1 ของ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. ใหม่ประจำปี 2561 จำนวน 8 ท่าน           บัดนี้กระบวนการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร บวท. คือ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2           โดย บวท. ได้มีการประกาศผลการสรรหาฯ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน …

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2560 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

PR News!! The 18th Science Council of Asia Conference

the 18th Science Council of Asia Conference Theme: “Role of Science for Society: Strategies towards SDGs in Asia ” Date: 5-7 December 2018 Place: SCJ (7-22-34 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8555, Japan) Organizer: SCJ Important dates: 17th July 2018                     Abstract and registration form submission due 31st August 2018                Notification of the acceptance result of …

PR News!! World Social Science Forum 2018 (WSSF2018)

  World Social Science Forum 2018 (WSSF2018) The series of World Social Science Forum (WSSF) is one of the ISSC’s flagship activities and the three Forums convened in the past nine years have achieved a great success, making this series highly prestigious and influential. The forth Forum (WSSF2018) will take place in September 2018 in …

หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำหนังสือ วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ  เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่าและการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ ประสบการณ์หลากหลายในเล่มจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้การได้จริง หาซื้อได้แล้วที่ >> ร้านหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Click) เพียง 250 บาทเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> E-mail: [email protected] Tel: 02278 8200 ต่อ 8322 หรือ 081846 2556

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2559 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ!! ผลการตัดสินตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ คุณดลภาคย์ นิ่มแก้ว ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งตราสัญลักษณ์และความหมายที่ชนะการประกวดดังรายละเอียดด้านล่าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี บวท.