ข่าวฝากประชาสัมพันธ์: GYA call for membership 2017

ตามที่ Global Young Academy (GYA) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของ GYA ประจำปี 2560 ทางบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) จึงได้เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าต่อไป โดยผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกใหม่เบื้องต้นมีดังนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น – นักวิจัยรุ่นใหม่จากทุกศาสตร์สาขา – จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี – อายุไม่เกิน 40 ปี – มีความมุ่งมั่นและต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถส่งใบสมัครไปยัง GYA ได้ภายในวันที่ 27  กันยายน 2560 เวลา 23.00 น. (11 pm UTC)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อรกนก พรรณรักษา (GYA Immediate Past Co-Chair)  E-mail: orakanoke@nstda.or.th   Tel.: +662 564 7000 ต่อ 1348 …

หนังสือใหม่!! > วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม

วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำหนังสือ วิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง: ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ  เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่าและการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ ประสบการณ์หลากหลายในเล่มจะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ใช้การได้จริง หาซื้อได้แล้วที่ >> ร้านหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Click) เพียง 250 บาทเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> E-mail: book@trf.or.th Tel: 02278 8200 ต่อ 8322 หรือ 081846 2556

รายชื่อสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญและภาคีสมาชิก บวท. ประจำปี 2559 ได้สรรหาสมาชิกใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ!! ผลการตัดสินตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ คุณดลภาคย์ นิ่มแก้ว ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งตราสัญลักษณ์และความหมายที่ชนะการประกวดดังรายละเอียดด้านล่าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี บวท.