home ข่าวสาร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์: GYA call for membership 2017

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์: GYA call for membership 2017

ตามที่ Global Young Academy (GYA) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของ GYA ประจำปี 2560 ทางบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) จึงได้เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าต่อไป โดยผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกใหม่เบื้องต้นมีดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น
– นักวิจัยรุ่นใหม่จากทุกศาสตร์สาขา
– จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– มีความมุ่งมั่นและต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

โดยสามารถส่งใบสมัครไปยัง GYA ได้ภายในวันที่ 27  กันยายน 2560 เวลา 23.00 น. (11 pm UTC) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.อรกนก พรรณรักษา (GYA Immediate Past Co-Chair) 
E-mail: orakanoke@nstda.or.th  
Tel.: +662 564 7000 ต่อ 1348
website: https://globalyoungacademy.net/